top of page

Meet the team: Miss Krista (EN&CZ)

Dear friends,

As another warm week starts, we are bringing a new series of articles to you! We've prepared a few questions each of our primary team members answered so you can get to know us all a bit better. Today, we would like to introduce you our beloved Head of Primary- Miss Krista!


Drazí přátelé,

začátek dalšího teplého týdne je tady a my vám přinášíme novou sérii článků! Připravili jsme pár otázek, na které odpověděli všichni členové týmu naší základní školy, abyste nás všechny mohli poznat o trochu více. Dnes bychom vám rádi představili naši milovanou ředitelku ZŠ- Miss Kristu!

 


1. Where in the World are you from? | Z jakého koutu světa jste?

I was born and raised in the desert of Arizona, lived most of my early adult life on the coast of Central California and have lived in the Czech Republic for 13 years.


Narodila jsem se a vyrostla v arizonské poušti. Většinu svého života jsem žila na pobřeží střední Kalifornie a v České Republice žiji 13 let.


2. What position do you have in the TIS primary team? | Jakou pozici máte v TIS?

I am the Head of Primary as well as the main teacher in Upper Primary.


Jsem ředitelkou ZŠ a zároveň třídní učitelkou Upper Primary (5.-6. třída)

3. What do you enjoy the most about working at TIS primary school? | Co se Vám na práci v naší škole líbí nejvíce?

The kind and caring atmosphere, the emphasis on moral character and virtues and the goal of academic excellence. I really love my students and my colleagues.


Laskavá a pečlivá atmosféra, důraz na morální charakter a ctnosti a cíl akademické dokonalosti. Opravdu miluji své kolegy a naše žáky.

4. Can you share with us your favourite memory from this school year? | Můžete s námi sdílet svou oblíbenou vzpomínku z tohoto školního roku?

When my students show empathy for me as a person, as a fellow sojourner on the path of life. They make me amazed and impressed with their depth of character and maturity when they can see beyond themselves and show compassion to

me in my life and situations.


Všechny, kdy moji žáci projeví empatii mně jako člověku, jako spolužákovi na cestě životem. Ohromuje mě hloubka jejich charakteru a zralost, s jakou mi projevují soucit v různých situacích mého života.

5. How is our primary school different from other schools? | V čem se naše škola liší od ostatních?

We prioritise moral education and weave that through our daily learning, even in our language and interactions with students and in our guiding of their interactions with others.


Dáváme přednost morální výchově, kterou proplétáme s každodenní výukou, v naší verbální komunikaci a interakci se studenty, a při pomoci jejich interakci mezi sebou.


6. What are you passionate about? | Co je Vaší vášní?

Teaching and empowering people to heal, and to provide the highest level of care and herbal products whilst honouring both client and plant in the process

Učit a povzbuzovat lidi, aby se léčili , a poskytovat nejvyšší úroveň péče a bylinných produktů, s respektem ke klientům i rostlinám v procesu.


7. If you could be an animal, which one would you be? | Pokud byste mohl/a být zvířetem, které by to bylo?

A chameleon, they are so cool and chill.

Chameleon, jsou tak cool a “v pohodě.”


8. What do you enjoy about Czech Republic the most? | Co se Vám na ČR líbí nejvíce?

The kindness and integrity of the people has overwhelmed me. I have never experienced friendship and neighbourliness the way I have here.


Laskavost a integrita lidí mě ohromila. Taková přátelství a sousedství, která zažívám tady jsem nikdy předtím nepoznala.

9. What are some positive things you learned due to being quarantined? | Jaká pozitiva Vám karanténa přinesla?


To be thankful for the gift of time.

Vděčnost za čas, který je opravdu darem.


10. Who or what inspires you? | Kdo nebo co Vás inspiruje?

I am inspired by the delicate and savage beauty of nature, at once healing and menacing, dangerous and comforting. The chaotic symmetry inspires me to embrace all facets of myself for they are all good and necessary.


Inspiruje mě křehkost a divoká krása přírody, která se okamžitě samo uzdravuje když je potřeba. Také to, jak je hrozivá, nebezpečná a zároveň uklidňující. Její chaotická symetrie mě inspiruje k tomu, abych obsáhla a přijmula všechny své aspekty, protože jsou všechny dobré a nezbytné.


Comments


bottom of page